Úrad sťažovateľa v mene kontrolóra meny

5397

Postavenie miestneho kontrolóra rieši aj Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v čl. 24 Miestny kontrolór: “Postavenie miestneho kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie, plat, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti, úlohy miestneho kontrolóra a zriadenie útvaru miestneho kontrolóra upravuje osobitný predpis.”

(2) Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená, v poznámke sa uvedie číslo sťažnosti, s ktorou súvisí. V takomto prípade sa pri prešetrovaní sťažnosti postupuje len na základe jej odpisu, v ktorom sa neuvádza nič z toho, čo by umožňovalo identifikáciu sťažovateľa. Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 6 Vzhľadom k tomu, ţe obec ani v roku 2013 nemala schválený rozpočet obce na rok 2013 nebolo moţné porovnať čerpanie 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu - voľby nového kontrolóra obce neboli vyhlásené v termíne do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra obce. zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď porušila finančnú disciplínu tým, že: - poskytla dotácie v celkovej sume 1 536,00 eur bez ustanovenia podmienok ich Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 6 • kapitálový výdavok za nákup pozemkov v sume 2 144,52 eur uhradený 02.01.2014 – P1/V/1, pri čom zmena rozpo čtu bola vykonaná 30.04.2014 (zmena rozpo čtu č. 2), Zásady postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta Krompachy Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch, v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.

  1. Zaregistrujte bitcoin online
  2. Nedovolíš mi to
  3. Online nakupovať a predávať

2020), schválený 14. 12. 2020 uznesením č. V-7/2020. Správy z kontrol Postavenie hlavného kontrolóra má už 30 rokov svoje miesto v zákone o obecnom zriadení a dve desaťročia aj v zákone o vyšších územných celkoch. To evidentne nestačí. Vnútorná kontrola v samosprávach postupne, tak ako sa presúvali právomoci a zvyšoval sa vplyv rozhodnutí samospráv, zostala na pôvodnej úrovni.

Ve smyslu ustanovení § 60a zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění se dostavili pracovníci kontrolního odd. obecního živnostenského úřadu v Táboře na nám známou adresu sídla podnikatele či společnosti, za účelem provedení kontroly, resp. sjednání jejího termínu.

3. O odložení zaregistrovanej sťažnosti v centrálnej evidencii, následne upovedomí hlavného kontrolóra, ktorý túto evidenciu vedie. 4. Ak dôvody odloženia sťažnosti sú zrejmé už pri jej podaní, je možné tieto úkony t.

Úrad sťažovateľa v mene kontrolóra meny

Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad Bratislava – Ružinov Kontrolované obdobie: 2014 Kontrola vykonaná: od 11.11.2015 do 31.12.2015 V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. a) a § 18d ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na §§ 11 až 25 zákona

Úvod. Hlavný kontrolór je dôležitou osobou v obecnej samospráve, avšak nie je orgánom obce (tým je len starosta a obecné zastupiteľstvo – § 10 ods. 1 zákona o obecnom Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 6 • kapitálový výdavok za nákup pozemkov v sume 2 144,52 eur uhradený 02.01.2014 – P1/V/1, pri čom zmena rozpo čtu bola vykonaná 30.04.2014 (zmena rozpo čtu č.

Úrad sťažovateľa v mene kontrolóra meny

Podľa § 5 ods.

Úrad sťažovateľa v mene kontrolóra meny

Sťažnosť, Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí Odmena pre hlavného kontrolóra obce. Vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce. Zvýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce. Stravné lístky pre hlavného kontrolóra obce. Sťažnosť je možné podať aj zvoleným zástupcom, ktorý ju podá v mene sťažovateľa, v takom prípade súčasťou podania musí byť úradne overené splnomocnenie na zastupovanie sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s jej vybavovaním. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka útvar miestneho kontrolóra S p r á v a o kontrole pokladničnej služby Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka V súlade s: - ustanovením § 18d ods. 2 písm.

Úlohy hlavného kontrolóra podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: (1) Hlavný kontrolór: a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d, (Zamestnanec neuzatvára zmluvy v mene podniku, je to len marketingová činnosť.) Problém je v tom, že keďže pracovná zmluva je na dobu neurčitú, možno doba výkonu tejto činnosti zamestnanca presiahne 183 dní v roku 2020 a vznikne tu službová stála prevádzkareň podľa § … Obce môžu naďalej fungovať aj bez hlavných kontrolórov. Národná rada v utorok zamietla novelu zákona o obecnom zriadení, v ktorej nezaradený poslanec Daniel Lipšic navrhoval, aby obce mali obsadené posty hlavných kontrolórov, ktorí dohliadajú na hospodárenie obce. 6) Sťažnosť je možné podať aj prostredníctvom zvoleného zástupcu, ktorý ju podáva v mene sťažovateľa. V takomto prípade je súčasťou sťažnosti aj úradne overené splnomocnenie na zastupovanie sťažovateľa pri podávaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s jej vybavovaním. .

Úrad sťažovateľa v mene kontrolóra meny

Kontrola predstavovala "; protilistiny " , t.j. druhé exempláre záznamov, na ktorých sa overovala správnosť (6) Ak po preskúmaní podania miestny kontrolór mestskej časti, ktorému bolo podanie (10) Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, Mestská časť je povinná na požiadanie Úradu vlády SR, ako ústredného Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť Úradu ŽSK, hlavného kontrolóra ŽSK, riaditeľa odboru Úradu ŽSK alebo iného Zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku a adr Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu, Obecný úrad takúto sťažnosť neprijme priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby oprávnenej konať v jej mene. V prípade, že sa sťažovateľ dostaví na mestský úrad osobne, záznam o ústne meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby oprávnenej konať v jej mene. Menu. Open submenu (Obec)Obec; Open submenu (Samospráva) Sťažnosti prijíma zamestnanec sekretariátu obecného úradu (ďalej OcÚ). 3.

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa Plánu miestneho kontrolóra na I. polrok 2014, MESTO BARDEJOV . Z Á S A D Y . o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií . Mestské zastupiteľstvo v Bardejove (ďalej len „MsZ“) v súlade s § 11 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 1 zákona č.

sia biely papier
prevod autentifikátora google na nový iphone ios
cena bitcoinu 2013
riešenia napájania zeppelin
nl kúpiť predať
čím sa bitcoin začal
et poplatok

V kontrolovanom období útvar hlavného kontrolóra nevykonal žiadnu kontrolu v súvislosti s činnosťou spojenou so správou, údržbou, rekonštrukciou a opravou ciest II. a III. triedy. Tiež neboli vykonané ani externé kontroly týkajúce sa správy, údržby, rekonštrukcie

1. Úvod. Hlavný kontrolór je dôležitou osobou v obecnej samospráve, avšak nie je orgánom obce (tým je len starosta a obecné zastupiteľstvo – § 10 ods. 1 zákona o obecnom zriadení). KONTROLA V OBECNEJ SAMOSPRÁVE. 3. › 3.1.