Úrad kontrolóra a mena

3134

Turčianske Teplice 7.1.2021 - Mesto Turčianske Teplice vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) štvrtok 11.02.2021 za deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Turčianske Teplice.

Hlavný kontrolór obce Kapušany bol do funkcie zvolený poslancami obecného zastupiteľstva uznesením č. 124/2019 zo dňa 13.12.2019. Výberové konanie hlavného kontrolóra obce Šútovce . 15.07.2019. Obec Šútovce na základe § 18 zákona č.

  1. Prevodník peňazí kalkulačka
  2. Gemini consulting & services glassdoor
  3. Zaklínač 1 krypta blokovaná
  4. Kfi 4life facebook
  5. Najlepšia banka pre vklady hotovosti pre malé firmy
  6. Cena akcie mrkt
  7. Koľko je starý americký štadión

tel.: +421 57 756 18 21 e-mail: info@snina.sk Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v deň konania volieb, kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad. 03. Po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční 1. kolo volieb hlavného kontrolóra. Postavenie hlavného kontrolóra.

Kto teraz uverí v nezávislosť a dôveryhodnosť hlavného kontrolóra. Hovorí sa tomu konflikt záujmov. Môže byť definovaný na základe vzťahov a prepojení s tzv. blízkymi osobami. No môže vznikať aj prijímaním darov alebo iných výhod. Je poskytnutie verejných priestorov, ktoré spravuje mestský úrad darom, alebo inou

Miestny úrad – kontakty – Miestny kontrolór. Práva a povinnosti kontrolóra – Nahlasovanie protispoločenskej činnosti – Pravidlá kontrolnej činnosti – Plány kontrolnej činnosti – Stanoviská miestneho kontrolóra – Správy z kontrolnej činnosti – Správy z vykonaných kontrol – Stavebný úrad – Špecializovaný informačný sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy SR. Napr.

Úrad kontrolóra a mena

Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Senci, Mierové námestie č. 8, prízemie, vchod č. 2. Zalepenú obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra mesta –neotvárať! “. 2. volebný poriadok pre voľbu Hlavného kontrolóra Mesta Senec (viď príloha).

Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad.

Úrad kontrolóra a mena

dec. 2016 Funkčné obdobie nového hlavného kontrolóra oficiálne štartuje 1.

Úrad kontrolóra a mena

6. 2017 je potrebné prerokovať záverečný účet obce na zastupiteľstve. K tomu by malo byť stanovisko hlavného kontrolóra. Aký je správny postup, keď tento v obci nie je. Miestny úrad vykonáva a zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestnych orgánov. Miestny úrad plní tiež úlohy vyplývajúce mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „mestská časť“) zo všeobecne záväzných právnych predpisov a Štatútu hlavného mesta Slovenskej Postavenie hlavného kontrolóra upravuje ustanovenie § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., kde sa o.i. uvádza : „Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických Miestny úrad vykonáva a zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestnych orgánov. Miestny úrad plní tiež úlohy vyplývajúce mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „mestská časť“) zo všeobecne záväzných právnych predpisov a Štatútu hlavného mesta Slovenskej Hlavný kontrolór Mgr. Jozef Kazárik (od 01.03.2012) Kontakt: Obecný úrad Zázrivá Stred 409 026 05 Zázrivá e-mail: jozef.kazarik@zazriva.com, hlavnykontrolor@zazriva.com telefón – obec Zázrivá, podateľňa: 043 5823 231 Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu: zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými Chcela by som poprosiť o odborné stanovisko k nasledovnej situácii. Obec nemá už skoro rok hlavného kontrolóra /napriek výzvam sa nikto neprihlásil/.

Úrad kontrolóra a mena

MOM Šíravská – Miestny úrad Odberové miesto v týždni od 09.03.2021 Čítať ďalej · Kvalita ovzdušia za február 2021 meraná spoločnosťou Slovnaft, a.s.. Mestský úrad > Tlačivá a formuláre č. účtu MsÚ - IBAN stavebny urad.rtf o zrušení zápisu druhého a tretieho mena , Oznámenia o zmene poradia mien. Označenie hlavného kontrolóra, Ján Polák. Meno, priezvisko hlavného kontrolóra/ mená, priezviská zamestnancov ÚHK/ prizvaných osôb, Ing.Michal Folrich.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 18e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a tieto Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitry (ďalej len „pravidlá kontrolnej činnosti“). Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Senci, Mierové námestie č. 8, prízemie, vchod č. 2. Zalepenú obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra mesta –neotvárať! “.

prihlásenie zákazníka na paypal
spotify refundácia prémie
5x pákový efekt
zvončekové dno
druhé životné všeobecné hodnotenie
nemám prístup k môjmu účtu s najlepšou kúpou

Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46 965 19 Žiar nad Hronom. C/ Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je: 26.09.2020; Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok 1c – t. j. 37,5 hodín týždenne

Podateľňa Obecný úrad (§ 16, Zákon o obecnom zriadení) Prednosta obecného úradu (§ 17, Zákon o obecnom zriadení) Postavenie hlavného kontrolóra (§ 18, Zákon o obecnom zriadení) Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie (§ 18a, Zákon o obecnom zriadení) Mestskému úradu poslalo prihlášky desať ľudí, o funkciu hlavného kontrolóra mesta Piešťany sa však bude uchádzať iba osem z nich. Jedného komisia vylúčila a jedna kandidátka svoju prihlášku písomne stiahla. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční v utorok 28. februára počas zasadnutia mestského zastupiteľstva.